WSTĘP

Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii stanowi zbiór zasad określających standardy postępowania terapeuty. Kodeks nie stanowi przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Dobro drugiego człowieka jest naczelną wartością terapeuty uzależnień – specjalisty i instruktora terapii uzależnień oraz innych osób uczestniczących w procesie terapii. Terapeuta uzależnień szanuje godność, podmiotowość i autonomię pacjenta. Celem jego zawodowej działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym oraz ich bliskim.
Kodeks został opracowany w oparciu o  Kodeks Etyczny Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa.


ZASADY OGÓLNE

1. Terapeuta uzależnień wypełnia swoje obowiązki z szacunkiem wobec osób pozostających w terapii oraz ich bliskich bez względu na ich rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, orientację seksualną, narodowość, status materialny i społeczny oraz poglądy religijne i polityczne.
2. Terapeuta uzależnień udziela świadczeń zgodnie z obowiązującymi standardami, mając na uwadze posiadane kompetencje i umiejętności zawodowe, i nie podejmuje zadań przekraczających jego możliwości.
3. Terapeuta uzależnień nie wykorzystuje relacji terapeutycznej dla uzyskiwania jakichkolwiek korzyści osobistych lub materialnych.
4. Terapeuta uzależnień rozwija swoje kompetencje zawodowe i dba o higienę psychiczną.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

1. Terapeuta uzależnień nie wydaje ocen moralnych o osobach pozostających w procesie terapii.
2. Terapeuta uzależnień we wszystkich działaniach terapeutycznych, naukowych i dydaktycznych przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Terapeuta uzależnień określa w porozumieniu z pacjentem metody, czas i miejsce terapii oraz informuje o zasadach finansowania.
4. Terapeuta uzależnień informuje osoby pozostające w terapii, a za zgodą pacjenta także osoby trzecie, o celu i przebiegu terapii, stosowanych technikach terapeutycznych oraz o  możliwych skutkach terapii.
5. Terapeuta uzależnień zapewnia w miarę posiadanych możliwości stosowne, bezpieczne miejsce, warunki oraz wyposażenie odpowiednie do rodzaju prowadzonej terapii.
6. Terapeuta uzależnień ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w trakcie procesu leczenia.
7. Terapeuta uzależnień jest związany tajemnicą zawodową również po śmierci pacjenta.
8. Terapeuta uzależnień może ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową, jeśli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę lub gdy tak stanowią odrębne przepisy.
9. Terapeuta uzależnień nie stosuje wobec pacjentów żadnych form przemocy i nie wykorzystuje przewagi wynikającej z pozycji i zależności.
10. Terapeuta uzależnień nie pozostaje w osobistych związkach (w tym intymnych), z pacjentami, a także z ich bliskimi i rodzinami.
11. Terapeuta uzależnień unika nadmiernej ingerencji w prywatność pacjenta i dba o jego psychiczne bezpieczeństwo.
12. Terapeuta uzależnień w procesie terapii nie narzuca pacjentowi swoich ocen moralnych, osobistych poglądów i postaw, uwzględnia jego system wartości i  prawo do podejmowania własnych decyzji.
13. Terapeuta uzależnień świadomy swoich ograniczeń w zawodowej praktyce terapeutycznej konsultuje się w razie potrzeby z odpowiednimi specjalistami.
14. Terapeuta uzależnień nie oferuje swoich usług terapeutycznych pacjentowi innego terapeuty.
15. Terapeuta uzależnień powstrzymuje się od uwag, ocen i komentarzy dotyczących terapii prowadzonej przez innego terapeutę, ale jednocześnie reaguje na zachowania innych terapeutów naruszające normy prawne, zawodowe i etyczne.
16. Terapeuta uzależnień unika wchodzenia w konflikt interesów z superwizorami, pracownikami, studentami, badaczami czy wolontariuszami.


USTALENIA KOŃCOWE

1. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień sprawuje Komisja do Spraw Etyki działająca przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii podaje do wiadomości publicznej listę terapeutów, którzy złożyli oświadczenie o akceptacji i woli przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.
3. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii podaje do wiadomości publicznej listę placówek, których członkowie zespołów terapeutycznych złożyli oświadczenie o akceptacji i woli przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.